Stichting Activiteiten LC Sneek

RSN/Fiscaalnummer:

8549.66.080

 

Doelstelling:

In artikel 2 van de statuten staat het doel omschreven:

  1. Het coördineren en uitvoeren van de activiteiten van Lions Club Sneek;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: acties, evenementen en voorstellingen ten behoeve van de ondersteuning van lokale en regionale goede doelen, of allerlei overige manieren die aan het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

De stichting kent een beleidsplan dat inzicht geeft in de verrichten werkzaamheden, de beoogde resultaten, de werving van gelden en fondsen, het vermogensbeheer en de besteding daarvan. Dit beleidsplan kan een meerderjarig programma bevatten doch dient voortdurend te worden geactualiseerd. (zie hierna)

 

Bestuur:

De heer H. Guichard ( voorzitter)

De heer J.P. Smorenburg ( secretaris)

De heer T.J. Wiersma ( penningmeester)

 

Beloningsbeleid:

In artikel 4 lid 7 staat het beloningsbeleid beschreven:

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan een vacatie- of presentiegeld worden toegekend, mits niet bovenmatig. Zij zullen nimmer hoger zijn dan de door de Minister van Financiën vastgestelde bedragen in de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004 of een daarvoor in de plaats tredende regeling. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.

Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van elle bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

 

Beleidsplan op hoofdlijnen van de stichting Activiteiten LC Sneek

De stichting organiseert jaarlijks één of meerdere acties met als doel daarmee middelen te verwerven voor lokale en regionale (en bij uitzondering ook voor (inter)nationale) goede doelen.

Jaarlijks wordt daartoe op de tweede of derde zaterdag in maart de zgn. Lionsnight georganiseerd. Dit is een grootschalige theatervoorstelling in het theater in Sneek, waar bekende artiesten optreden. Door middel van sponsoring worden de kosten of althans een groot deel daarvan gedekt. De opbrengsten die uit de kaartverkoop komen, kunnen daardoor geheel ten goede komen aan het goede doel.

Naast de theateravond worden ook kleinschalige activiteiten georganiseerd met als doel middelen te genereren voor goede doelen.

Jaarlijks wordt er een instelling of organisatie op deze manier ondersteund. Het streven is er op gericht jaarlijks een andere organisatie of instelling te steunen. Incidenteel komt het voor dat gedurende meerdere jaren dezelfde instelling een bijdrage ontvangt.

Bij voorkeur worden lokale of regionale organisaties ondersteund.